SKHUEN

Felhasználási feltételek

Práva a povinnosti počas nakupovania na euline.sk

Najdôležitejšie informácie v skratke

Nemáte radi dlhé dokumenty plné právnických výrazov? Ani my. Tu sú najdôležitejšie body našich všeobecných obchodných podmienok v skratke

  • Pohodlný nákup pre každého: Na Euline nakúpite pohodlne, vybrať z titulov a objednávku dokončiť. Zaplatiť môžete formou dobierky. Vždy viete, čo sa deje - pri každom titule vidíte jeho cenu.
  • Záručná doba trvá 24 mesiacov: Niečo nevyšlo ako malo? Nestáva sa nám to často. Ale keď k tomu príde - urobíme všetko pre to, aby sme chybu napravili - okrem štandardnej 24-mesačnej záručnej doby sa snažíme vychádzať v ústrety vždy a každému. Informácie o tom, ako tovar reklamovať, alebo ako odstúpiť od zmluvy nájdete tu Követelés .

Celé znenie podmienok (pre právnikov a ľudí, ktorí radi čítajú:)

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti EULINE s.r.o., Trenčianska 7849, 821 09 Bratislava, IČO: 45 501 548, DIČ: 2023037269, IČ DPH: SK2023037269,(ďalej len “Euline”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy. Na základe potrieb definovaných všeobecnými obchodnými podmienkami sú špecifikované základné pojmy: Predávajúcim je spoločnosť Euline, s.r.o, ktorá prevádzkuje internetový obchod. Jeho predmetom je nákup tovaru prostredníctvom internetového kníhkupectva a je umiestnený na internetovej stránke www.euline.sk. Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim. Dodávateľom sa rozumie súbor vydavateľstiev a distribútorov, s ktorými predávajúci spolupracuje a ktorí zabezpečujú dodanie tovaru pre účely splnenia predmetu kúpnej zmluvy.

Zákazníkom nášho internetového kníhkupectva môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke www.euline.sk. Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

Objednávka sa robí potvrdením funkcie označenej OBJEDNAŤ s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu za tovar. Bez zbytočného odkladu po spracovaní Vašej objednávky vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak je predmetom objednávky e-kniha(PRIPRAVUJEME PREDAJ E-KNIH)

Ceny

Pre našich zákazníkov platia ceny uvedené . Pri všetkých tituloch je to maloobchodná odporúčaná cena, za ktorú zvyčajne titul predávajú ostatné obchody. Pre zákazníka vždy platí „cena", aktuálna pri záväznom objednávaní, a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny titulu v budúcnosti. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (zvyčajne 10% pri knihách, 20% pri ostatných produktoch - presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre), nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch titulu alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

Dodacie lehoty

Dodacia lehota je uvedená pri každom titule osobitne a znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy zvyčajne daný titul odosielame (odovzdávame balík prepravcovi / doručovateľovi). Dodacia lehota má orientačný charakter, pri jej určovaní vychádzame z dodávateľsko-odberateľských skúseností. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 48 hodín. Ako predávajúci sme povinní splniť Vašu objednávku a doručiť vám tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme vás o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámime vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní.

Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

Miesto a spôsob dodania tovaru

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke. Tovar posielame Slovenskou poštou formou listovej alebo balíkovej dobierky.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri prevzatí zásielky je zákazník oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

Spôsob platby:

  • dobierka

V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak ste si nepriali inak). Ak doklad chýba, prosíme informujte nás čo najskôr na e-mailovú adresu euline@euline.sk.

Poštovné a iné poplatky

K uvedeným cenám tovaru pripočítané ceny uvadzame vo formuláry pri objednávke tovaru, ktoré sú stanovené podľa spôsobu a adresy dodania.

Dobierkou do SR : 5.40 €.

Dobierkou do ČR : 7.40 €

(do hodnoty tovaru 50,00 €), od hodnoty tovaru viac ako 50,00 € poštovné neúčtujeme pri objednávke na osobný odber nuečtujeme ani poštovné ani manipulačný poplatok.

Iné poplatky ani balné neúčtujeme. Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska a Česka. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe vášho želania vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne. Pozrite si podrobné podmienky poštovného.

MENES FUND, PRE TÝCH KTORÝM POMÁHAME

MENES pre tých ktorým pomáhame ! Pri objednávke na stránke www.euline.sk môžete sa rozhodnúť, či nechcete celkovú sumu Vašej objednávky navýšiť(zaokrúhliť) a celým týmto rozdielom, prispieť Nadácii MENES (Mi a MENES?). Ak sa tak rozhodnete, darček od Vás ktorý nazývame MENES, pošleme na účet Nadácie MENES. MENES (darčeky od Vás) posielame na účet Nadácie MENES v jednej sume raz mesačne. Na Vašej faktúre budú MENES uvedené ako samostatná položka. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade, ak ste Vašu objednávku už prebrali a zaplatili (či už pri osobnom odbere alebo na dobierku) a objednávku sa následne rozhodnete vrátiť so žiadosťou o vrátenie peňazí, sumu MENES nevraciame, pretože je už prevedená na účet Nadácie MENES.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

Euline zodpovedá zákazníkovi za:

  • održanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky
  • odoslanie tovaru bez vád
  • dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii
  • priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si zákazník neprial inak.

EULINE nenesie zodpovednosť za:

  • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
  • obsahovú náplň knihy a podobných produktov, oficiálne vydaných vydavateľom

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/ alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní formou uhrady na Vami určený bankový účet, alebo poštovu adresu.

Reklamovanie tovaru a odstúpenie od zmluvy

Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na euline@euline.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo na euline@euline.sk.

Osobné údaje, ich spracovanie a ochrana

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Euline a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spoločnosť Euline si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.euline.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.04.2020

Prajeme vám príjemné nakupovanie!

Používanie materiálov zo stránky Euline, s.r.o.

Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od EULINE s.r.o. zakázané.