SKHUEN

Nadácia MENES

Poslaním nadácie MENES je:

-Podpora zdravotne a telesne postihnutých v oblasti sociálnej, zdravotnej a finančnej pre dosiahnutie ich plného spoločenského uplatnenia.

-Podpora vytvárania podmienok pre začatie podnikania a podpora sklonu k podnikaniu, osobitne vo vzťahu k podnikaniu mladých a študentov.

-Podpora rozvoja vzdelávania remeselníkov najmä v oblasti umeleckého zamerania.

-Vyhľadávať a podporovať mladé športové talenty z rôznych športových oblastí a všestranne podporovať ich rozvíjanie.

-Podpora a organizovanie výchovno-vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít.

-Rozvoj vedy a umenia (najmä podpora individuálne určeného programu).

-Rozvoj a podpora vzdelania, tvorba štipendijných programov.

-Poskytovanie pomoci osobám, ktoré sú na to odkázané alebo sa nie vlastnou vinou dostali do nepriaznivej životnej situácie.

-Podpora vzdelávacích aktivít, podpora činností detí a mládeže.

-Podpora projektov miestnej kultúry, poskytovanie sociálnej pomoci, podpora výstav, koncertov a iných spoločenských podujatí.

-Zmierňovanie sociálnej chudoby v regióne, založené na rozvojovej práci miestnej komunity.

-Podporu občianskych a dobrovoľníckych skupín aktívne prispievajúcich k riešeniam problémov a výziev na miestnej, regionálnej aj medzinárodnej úrovni.

-Podporu inovácií, netradičných a alternatívnych prístupov a riešení.

-Posilňovanie postavenia mimovládnych neziskových organizácií, občianskych a dobrovoľníckych skupín, ich rozvoj a sieťovanie.

-Podporu cezhraničnej spolupráce, výmenu skúseností a dobrých riešení a rozvojovú pomoc v zahraničí.

-Spolupráca s právnickými a fyzickými osobami tak, aby mohla byť napĺňaná činnosť nadácie zameraná na pomoc podnikaniu.

-Podpora rastu, rozvoju a expanzie slovenského podnikania za účelom podpory zamestnanosti a ekonomického rastu Slovenskej republiky v hraničných oblastiach Maďarska.

-Podpora podnikateľských projektov a podpora záujemcov o podnikanie.